Humming, 2014, metal, laser cutting, LED lights, car paint, silicate bricks, 155x123 cm
Humming, 2014, metal, laser cutting, LED lights, car paint, silicate bricks, 155x123 cm
Humming, 2014, metal, laser cutting, LED lights, car paint, silicate bricks, 155x123 cm
Humming, 2014, metal, laser cutting, LED lights, car paint, silicate bricks, 155x123 cm
Humming, 2014, metal, laser cutting, LED lights, car paint, silicate bricks, 155x123 cm                                                                              Photogrhapy : Avi Hai